Przejdź do treści

Ekologiczne perspektywy na przyszłość Francji / Ecological prospects for future of France

  • przez

po polsku

Los naszej planety zależy głównie od nas. Wiele państw ma już plany dotyczące dbania o środowisko
w przyszłości. Sprawi, że nie tylko poprawi się jakość powietrza, ale także gleb, a co za tym idzie –
żywności. Zmiany te pozwolą także na zmniejszenie produkcji śmieci.

Odnawialne źródła energii

We Francji zwiększony zostać ma udział odnawialnych źródeł energii: już teraz budowane są
elektrownie wiatrowe i słoneczne – na morzu ma się pojawić kilkadziesiąt farm wiatrowych. Co ciekawe, został wprowadzony obowiązek instalowania na dachach większych parkingów paneli fotowoltaicznych, za niewypełnienie tego przepisu będą grozić wysokie kary pieniężne. Panele fotowoltaiczne planowane są do instalacji także wzdłuż francuskich torów kolejowych oraz autostrad.

Czyste środki transportu

Prezydent zamierza wprowadzić ekologiczne rozwiązania mające zredukować emisję dwutlenku
węgla do atmosfery. Przykładem są rowery, które od jakiegoś czasu można wypożyczać oraz zachęta
do jazdy niskoemisyjnymi, elektrycznymi samochodami. Podróżując po Francji zauważyliśmy w niektórych miastach wypożyczalnie rowerów, podobne do tych warszawskich. Liczba takich wypożyczalni ma wzrastać, ułatwiając mieszkańcom komunikację. Rozwijane są badania nad pozyskiwaniem wodoru, co łączy się z testami pojazdów o napędzie wodorowym. We Francji był już nawet testowany pociąg wodorowy. Do 2030 r. ma powstać niskoemisyjny samolot.

Energetyka jądrowa

Planowane jest również wykorzystanie potencjału pierwiastków promieniotwórczych przy rozbudowie sieci elektrowni jądrowych o sześć nowych reaktorów (warto dodać, że już teraz około 50% energii produkowanej w kraju pochodzi z tego właśnie rodzaju elektrowni). Kwota 1 mld euro ma być przeznaczona przez rząd Francji na budowę Małych Reaktorów Jądrowych (SMR). Pozwoli to na mniejsze zużycie węgla, który przyczynia się do zanieczyszczeń powietrza.

Rolnictwo

Jeśli chodzi o rolnictwo, w najbliższym czasie zużycie pestycydów prawdopodobnie będzie
zmniejszone, co korzystnie wpłynie na jakość gleb.

in English

The faith of our planet depends mainly on us. Some of countries already have plans about taking care
of environment in the future. It will not only make air and water clearer, but also will improve the
quality of soil, so also food. These changes will also decrease the amount of produced rubbish.

Renewable energy sources

In France, the share of renewable energy sources is to be increased: they are already being built
wind and solar power plants – several dozen wind farms are to appear at sea. Interestingly, an obligation to install photovoltaic panels on the roofs of larger car parks has been introduced, and high fines will be imposed for failure to comply with this regulation. Photovoltaic panels are also planned to be installed along French railways and highways.

Clean modes of transport

The president intends to introduce ecological solutions to reduce carbon dioxide emissions
carbon into the atmosphere. An example is bicycles, which have been available for rent for some time, and an incentive for driving low-emission electric cars. Traveling around France, we noticed bike rentals in some cities, similar to those in Warsaw. The number of such rentals is to increase, making it easier for residents to communicate. Research on hydrogen production is being developed, which is combined with tests of hydrogen-powered vehicles. A hydrogen train has already been tested in France. By 2030, a low-emission aircraft is to be built.

Nuclear energy

It is also planned to use the potential of radioactive elements in the expansion of the nuclear power plant network by six new reactors (it is worth noting that already about 50% of the energy produced in the country comes from this type of power plant). The amount of EUR 1 billion is to be allocated by the French government for the construction of Small Nuclear Reactors (SMR). This will reduce the consumption of coal, which contributes to air pollution.

Agriculture

Speaking about agriculture, pesticide use is likely to be reduced in the near term, which
will benefit soil quality.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *