Przejdź do treści

Piec

Gatunki zagrożone we Francji i w Polsce/Protected species in France and in Poland

  • przez

Ogromne zróżnicowanie geograficzne – góry, doliny, wyżyny, wybrzeża po przeciwnych stronach Francji oraz duża amplituda temperatur w ciągu roku powodują bogactwo fauny i flory. Jednak na przestrzeni lat stopniowo różnorodność zaczęła zanikać.
Postępujące zmiany klimatyczne i lata eksploatacji naturalnych środowisk niosą za sobą wymieranie lub stanowcze ograniczanie różnorodności przyrodniczej. Wraz z wycinaniem lasów, wzrostem średniej temperatury, wysychaniem rzek i jałowieniem czy zanieczyszczeniem gruntu. Wiele z tych czynników jest skutkiem działania człowieka, w szczególności w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
Gatunków zagrożonych z roku na rok przybywa. Jednak patrząc optymistycznie niewiele z nich wymiera całkowicie, jednak liczebność poszczególnych zwierząt szybko i intensywnie maleje. Obecnie liczba gatunków zagrożonych zwierząt wynosi około 6 000. Roślin natomiast – 400.
Zwierzęta i rośliny spisywane w Czerwonej Księdze są według dziewięciostopniowej skali opisującej stopień zagrożenia (zależnie od ilości i miejsca występowania – niewoli , stanu dzikiego – oraz tempa wymierania.) Pierwsza Czerwona Księga ukazała się w 1963 roku i objęła organizmy na terenie całej Europy. Francja nie posiada własnej księgi gatunków zagrożonych, ale wszystkie gatunki zagrożone na jej terenie znajdują się w tej europejskiej. 

Huge geographical diversity – mountains, valleys, highlands, coasts on opposite sides of France and a large amplitude of temperatures throughout the year cause the richness of fauna and flora. However, over the years, the diversity gradually began to disappear.
Progressive climate changes and years of exploitation of natural environments result in extinction or significant reduction of natural diversity. Along with the cutting down of forests, the increase in average temperature, the drying up of rivers and barrenness or soil pollution. Most of them are the result of human activity, especially in the last few decades.
There are more and more endangered species every year. However, looking optimistically, few of them die out completely, but the number of individuals is rapidly and intensively decreasing. Currently, the number of endangered species of animals is circa 6,000, meanwhile plants – 400.
Plants and animals are listed in the Red Book are according to a nine-point scale describing the degree of threat (depending on the number and place of occurrence – captivity, wild state – and the rate of extinction.) The first Red Book has been published in 1963 and includes all endangered organisms throughout Europe.

Katastrofy ekologiczne/Ecological disasters

  • przez

Katastrofy ekologiczne zdarzają się wszędzie. Również w Polsce jak i we Francji. W tym wpisie opiszemy dwa takie tragiczne zdarzenia: na Odrze oraz w Narodowym Rezerwacie Przyrody Coussouls de Crau.

Friuli-Wenecja Julijska

  • przez

Friuli-Venezia Giulia – region położony w północno-wschodniej części Włoch. Historia regionu Friuli sięga około 1000 roku p.n.e.

Friuli-Venice Guilia

  • przez

Friuli-Venice Giulia – a region located in the northeastern part of Italy. The history of the Friuli region dates back to around 1000 BC.