Przejdź do treści

Katastrofy ekologiczne/Ecological disasters

  • przez

Sekcja języka polskiego

Katastrofy ekologiczne zdarzają się wszędzie. Również w Polsce jak i we Francji. W tym wpisie opiszemy dwa takie tragiczne zdarzenia: na Odrze oraz w Narodowym Rezerwacie Przyrody Coussouls de Crau.

Zatrucie Odry

Zatrucie Odry, drugiej co do wielkości rzeki w Polsce, to jedna z największych polskich katastrof ekologicznych. Początki zatrucia sięgają 26 lipca 2022 roku, kiedy to w miejscowości „Jaz Lipki” wędkarze zauważyli pierwsze przypadki śniętych ryb. Liczba martwych zwierząt szybko rosła i samego 11 sierpnia wyłowiono ich aż 10 ton. Ginęły przede wszystkim ryby (m.in okonie, sandacze, szczupaki), ale też ślimaki, małże, żaby, bobry oraz ptaki. Pojawiły się również doniesienia o przypadkach poparzenia skóry w kontakcie z wodą

W sprawę zaangażowało się zarówno państwo polskie, jak i niemieckie. Starano się dociec, w jaki sposób Odra została zatruta. Pod uwagę brano wiele możliwości m.in niemieckie media podały informację o rzekomym zatruciu rzeki rtęcią, która okazała się być nieprawdziwa. Ostatecznie badania wykazały, że za masowy pomór ryb odpowiadają toksyny algi złotej (Prymnesium Parvum). Nikt nie jest jednak w stanie z całą pewnością stwierdzić, w jaki sposób stanowiące zagrożenie glony dostały się do koryta rzeki, naukowcy dopuszczają nawet możliwość celowego wpuszczenia toksycznych glonów.

PAN (Państwowa Akademia Nauk) zaznacza jednak, że tak intensywny zakwit alg został spowodowany działalnością człowieka. W swoim raporcie wymienia takie szkodliwe dla środowiska aktywności, jak:
• Zrzuty ścieków ze związkami biogennymi
• Zrzuty ścieków kopalnianych i przemysłowych
• Wzrost temperatury (na skutek zarówno suszy hydrologicznej, jak i globalnego ocieplenia
• Zmiana warunków hydrologicznych (głównie z powodu regulacji rzeki)

Wody słodkie są miejscem ogromnej bioróżnorodności. Niszcząc i zatruwając rzeki doprowadza się do zagłady ogromnej ilości gatunków. Szacuje się, że po katastrofie w Odrze populacja ryb zmniejszyła się o połowę. Dodatkowo, przy śmierci tak licznej ilości gatunków zostały wytworzone ogromnej ilości toksycznego siarkowodoru, co dodatkowo powoduje zubożenie ekosystemu. Oprócz tego rolnicy zostali pozbawieni możliwości nawadniania ziemi. Eksperci oceniają, że powrót do pierwotnego stanu rzeki zajmie od 15 do 20 lat. Warto dodać również że istnieje możliwość zatrucia innych rzek przez zwykłe rozprzestrzenianie się Prymnesium Parvum

Raport PAN mówi też o tym, że sytuacja z lata 2022 może się powtórzyć w kolejnym roku. W kolejne lato Prymnesium Parvum może spowodować kolejne, jeszcze gorsze zniszczenia. Z powodu poprzedniego zakwitu wymarło wiele małż i ślimaków, które są naturalnym filtrem dla wielu toksyn, m.in alg złotych. Dlatego w kolejnym roku, gdy bioróżnorodność jest tak zdegradowana, kolejny zakwit może okazać się jeszcze poważniejszy w skutkach.

Wyciek ropy naftowej we francuskim rezerwacie

7 sierpnia 2009 roku doszło do tragiczego wyderzenia. We francuskim Rezerwacie Przyrody Coussouls de Crau doszło do wycieku ropy naftowej z rury biegnącej przez teren rezerwatu. Ziemia nasiąkła czarna cieczą do głębokości 20 centymetrów, niszcząc nieodwracalnie gleby oraz wody gruntowe.

Takie zdarzenia nie pozostają bierne wobec środowiska. Ropa naftowa bezpowrotnie nieszczy legowiska lub zanieczyszcza pożywienie dla zwierząt. Olej potrafi również osiadać na piórach ptaków co upośledza ich motorykę oraz wrodzoną zdolność do nawigacji.

Proces przwracania skżonego terenu do stanu pierwotnego polegał na wykopaniu zanieczyszczonego gruntu i zastąpieniem go ziemią o identycznym charakterze z pobliskiego miejsca. Zainstalowano tam również stację do odkażania wody. Ponad to w celu przywrócenia naturalnyh żerowisk wprowadzono mrówki kombajnowe.

Jak wiadomo, wraz z postępującym rozwojem technologicznym, katastrofy ekologiczne zdarzają się coraz częściej i na coraz większą skalę. Na szczęście Świadomość społeczeństwa ciągle wzrasta i powstaje coraz więcej organizacji pro bono, stowarzyszeń wolontariuszy i programów edukacyjnych, na przykład w szkołach

English section

Environmental disasters happen everywhere. Also in Poland as well as in France. In this post we will describe two such tragic events: on the Oder River and in the Coussouls de Crau National Nature Reserve.

Oder poisoning

The poisoning of the Oder River, Poland’s second largest river, is one of Poland’s biggest environmental disasters. The origins of the poisoning date back to July 26, 2022, when anglers spotted the first cases of dead fish in „Jaz Lipki.” The number of dead animals grew rapidly, and as many as 10 tons were caught on August 11 alone. Mainly fish (including perch, zander, pike) were killed, but also snails, mussels, frogs, beavers and birds. There have also been reports of cases of skin burns from contact with the water

Both the Polish and German governments were involved in the case. Efforts were made to find out how the Oder River was poisoned. A number of possibilities were considered, including the German media reporting on the alleged poisoning of the river with mercury, which turned out to be untrue. In the end, studies showed that toxins of golden algae (Prymnesium Parvum) were responsible for the massive fish fever. However, no one is able to say with certainty how the endangering algae got into the riverbed; scientists even allow for the possibility that the toxic algae was intentionally introduced.

The PAN (National Academy of Sciences) points out, however, that such an intense algal bloom was caused by human activity. In its report, it lists such environmentally damaging activities as:

  • Sewage discharges with nutrient compounds
  • Discharges of mine and industrial wastewater
  • Increased temperatures (due to both hydrological drought and global warming
  • Changing hydrological conditions (mainly due to river regulation)

Freshwater is the site of enormous biodiversity. Destroying and poisoning rivers is leading to the extinction of a huge number of species. It is estimated that after the catastrophe in the Oder River, the fish population was reduced by half. In addition, with the death of such a large number of species, huge amounts of toxic hydrogen sulfide have been produced, further depleting the ecosystem. In addition, farmers have been deprived of the ability to irrigate their land. Experts estimate that it will take 15 to 20 years for the river to return to its original state. It is also worth mentioning that there is a possibility of poisoning other rivers by simply spreading Prymnesium Parvum

The PAN report also says that the situation from the summer of 2022 could repeat itself the following year. The following summer, Prymnesium Parvum could cause further, even worse damage. Due to the previous bloom, many clams and snails, which are natural filters for many toxins, including golden algae, have died out. Therefore, the next year, when biodiversity is so degraded, another bloom could be even more serious in its effects.

Oil spill in French Reserve

On August 7, 2009, a tragic blowout occurred. In France’s Coussouls de Crau Nature Reserve, an oil spill occurred from a pipe running through the reserve. The ground soaked up the black liquid to a depth of 20 centimeters, irreversibly damaging the soils and groundwater.

Such incidents do not remain passive to the environment. Oil irretrievably spoils lairs or contaminates food for animals. Oil can also settle on the feathers of birds, which impairs their motility and innate ability to navigate.

The process of returning the affected area to its original state involved digging up the contaminated soil and replacing it with soil of an identical nature from a nearby site. A water decontamination station was also installed there. Above that, combine ants were introduced to restore natural feeding grounds.

As is well known, with the advancement of technology, environmental disasters are occurring more often and on a larger scale. Fortunately, Public Awareness continues to grow and more pro bono organizations, volunteer associations and educational programs are being established, for example, in schools