Przejdź do treści

Gatunki zagrożone we Francji i w Polsce/Protected species in France and in Poland

 • przez

Sekcja języka polskiego

Zwierzęta Francji

 • Ryś euroazjatycki

Ryś euroazjatycki jest drapieżnym ssakiem z rodziny kotowatych. Puszyste futro występuje w kolorze jasnoszarym przy obecności plamek lub kresek, a ogon jest stosunkowo krótki do reszty tułowia. Zwierzęta te należą do samotników, które łącza się jedynie podczas okresu godowego. Rysie są mięsożercami, a ich głównym pożywieniem są sarny. Te dzikie koty zajmują ważne miejsce w ekostystemi ponieważ w sposób naturalny ograniczają ilość jeleniowatych w swoim otoczeniu. Zamieszkują tereny zalesione na obszarach między innymi Francji, Czech, Austrii, Słowenii, Polski oraz Szwajcarii. Zagrożeniem dla populacji mogą być wycinki lasów jak i również kłusownictwo. Gatunek jest pod ochroną zarówno w Polsce jak i we Francji, jest wpisany do Polskiej czerwonej księgi zwierząt.

 • Koziorożec alpejski

Koziorożec alpejski jest ssakiem z rodziny krętorogich posiadającym brązowe futro, które na zimę przyjmuje nieco żółtawe zabarwienie. Są to zwierzęta stadne z czego samice wraz z młodymi pruszają osobno od samców. Łączą się jedynie na czas rozrodu który przypada na grudzień i trwa zazwyczaj sześć tygodni. Żywią się roślinnością znalezioną na terenach gór.
Jest to gatunek endemiczny występujący jedynie w Alpach. W XVIII wieku populacja koziorożców zmniejszyła się na skutek kłusownictwa co doprowadziło do pozostania mniej niż 100 osobników. Z czasem zaczęto tworzyć rezerwaty przyrody i parki narodowe, a także zastosowano reintrodukcję dzięki czemu w latach dziewięćdziesiątych ich liczba przekroczyła 30 tysięcy.

Rośliny Francji

 • Cymodocea nodosa

Cymodocea nodosa jest jednym z gatunków trawy morskiej. Posiada wąskie, zielone liście, które dorastają nawet do 40 cm długości. Można go znaleźć na dnie w Oceanie Atlantyckim oraz w płytszych częściach Morza Śródziemnego.  Roślina jest miejscem rozrodu młodych ryb jak i również miejscem życia między innymi wieloszczetów czy mięczaków.

 • Wiosenny Adonis

Wiosenny Adonis jest rośliną posiadającą żółte płatki i najczęściej nagą łodygę. Zasiedla suche łąki oraz trawniki, a w Europie Środkowej i Zachodniej możemy go spotkać także na skalistych zboczach. We Francji występuje tylko w okolicach regionu Grands Causses. Jest to roślina silnie trującą. Wiosenny Adonis jest pod ochroną od 2000 roku.

Zwierzęta Polski

 • Niedźwiedź brunatny

Niedźwiedź brunatny jest ssakiem żyjącym w środowisku chłodnym i umiarkowanym, czyli Północnej Ameryce i Europie oraz Azji. Ich sierść jest ciemnobrązowa, a rozmiary sięgają około 2-3m. We Francji swoje miejsce znajdują głównie w Pirenejach. Tam ich populacja wynosiła około 70 osobników w 2021 roku. Największy kryzys demograficzny przypadł w II poł. lat 90, a w 2004 zastrzelono ostatniego rodzimego osobnika. Obecnie wszystkie zamieszkujące Pireneje niedźwiedzie są sprowadzone, głównie ze Słowenii.

 • Norka europejska

Norka europejska jest członkiem rodziny łasicowatych. Ma kasztanowobrązowe futro, smukłe ciało charakterystyczne dla tej rodziny i długi, masywny (w stosunku do reszty ciała) ogon. Jej maksymalna masa ciała nie przekracza 1 kg. Zamieszkuje okolice zbiorników wodnych; w górach do wysokości 1400 m.n.p.m. Zwykle żyją samotnie, są głównie mięsożercami.
We Francji rozmieszczenie norki europejskiej ogranicza się do Pirenei, w Polsce nie występują już wcale od początku XX wieku. W wielu krajach Europy wyginęły ze względu na rozkwitającą produkcję futrzarską w XIX wieku.

Rośliny Polski

 • Brzoza karłowata

Brzoza karłowata jest rośliną wieloletnią, swoje środowisko odnajdującą w tundrze. Osiąga do 1m wysokości, posiada małe ząbkowane liście o niewielkich rozmiarach (1-1,5cm.) W Polsce klasyfikowana jako zagrożona wyginięciem. We Francji spotykana na wysokich szlakach górskich.

 • Śnieżyczka przebiśnieg

Śnieżyczka przebiśnieg znany jest przede wszystkim jako symbol przedwiośnia. Osiąga rozmiary do 30 cm, jej kwiaty są białe i pachnące. Występuje wszędzie tam, gdzie podłoże jest wilgotne, sprzyja jej duża zawartość próchnicy. W Polsce stały się zagrożone od połowy XX wieku, jest wymieniona na ukraińskiej i niemieckiej czerwonej księdze. Od 2014 roku w naszej ojczyźnie gatunek został objęty jedynie ochroną częściową.

We Francji gatunki chronione są wymienione w dekretach ministerialnych. Zabrania się między innymi: chwytania, okaleczania i zabijania tych zwierząt, niszczenia ich gniazd i miejsc lęgowych oraz usuwania jaj. Zakazany jest również jakikolwiek handel, a także przetrzymywanie gatunków podlegających ochronie. Niedostosowanie się do tych nakazów może skutkować karą 3 lat więzienia i grzywną w wysokości 150 000 euro.

Z kolei w Polsce za karalne uważa się niszczenie roślin i krzywdzenie zwierząt w „znacznych rozmiarach”. Jest to termin niedoprecyzowany przez to niemożliwe jest odniesienie się do konkretnego gatunku lub terenu. Karą za nieszczenie przyrody jest grzywna lub pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

English section

Animals of France

 • Eurasian lynx

The eurasian lynx is a predatory mammal from the feline family. The fluffy fur is light gray with spots or dashes, and the tail is relatively short compared to the rest of the body. These animals are solitary animals that only mate during the mating season. Lynxes are carnivores and their main food is deer. These wild cats occupy an important place in the ecosystem because they naturally reduce the amount of deer in their environment. They inhabit forested areas in France, the Czech Republic, Austria, Slovenia, Poland and Switzerland, among others. A threat to the population may be deforestation as well as poaching. The species is under protection both in Poland and in France, and is entered in the Polish Red Book of Animals.

 • Alpine ibex

The alpine ibex is a mammal from the bovid family with brown fur that turns slightly yellow in winter. They are herd animals, with females and young moving separately from males. They mate only for the breeding season, which is in December and usually lasts six weeks. They feed on vegetation found in mountainous areas.
It is an endemic species found only in the Alps. In the 18th century, the ibex population declined due to poaching, leaving less than 100 individuals left. With time, nature reserves and national parks were created, and reintroduction was carried out, thanks to which in the 1990s their number exceeded 30,000.

Plants of France

 • Cymodocea nodosa

Cymodocea nodosa is one of the seagrass species. It has narrow, green leaves that grow up to 40 cm long. It can be found at the bottom in the Atlantic Ocean and in the shallower parts of the Mediterranean Sea. The plant is a breeding place for young fish as well as a place of life for polychaetes and molluscs.

 • Spring Adonis

Spring Adonis is a plant with yellow petals and usually a bare stem. It inhabits dry meadows and lawns, and in Central and Western Europe it can also be found on rocky slopes. In France, it is found only in the Grands Causses region. It is a highly poisonous plant. Spring Adonis has been protected since 2000.

Animals of Poland

 • Brown bear

The brown bear is a mammal that lives in a cool and temperate environment,. Both Americas, Europe and Asia. Its fur is dark brown and their size reaches about 2-3m. In France, their live-place is located mainly in the Pyrenees. There, their population was about 70 individuals in 2021. The greatest demographic crisis occurred in the second half of the XIX century. In 2004 the last native specimen was shot. Currently, all bears living in the Pyrenees are imported, mostly from Slovenia.

 • European mink

The European mink is a member of the mustelid family. It has chestnut brown fur, a slender body characteristic of this family, and a long, massive (relative to the rest of the body) tail. Its maximum body weight does not exceed 1 kg. Inhabits the vicinity of water reservoirs; in the mountains up to 1400 meters above sea level They usually live alone, are mainly carnivores.
In France, the distribution of the European mink is linked with Pyrenees, in Poland they have not appeared since the beginning of the 20th century. In many European countries, they became extinct due to the flourishing fur production in the XIX century.

 • Dwarf birch

Dwarf birch is a perennial plant that finds its habitat in the tundra. Reaches up to 1 metre in height, has small serrated leaves of small size (1-1.5 cm.) In Poland classified as endangered. In France, found on high mountain trails.

 • Snowdrop

The snowdrop is mainly known as a symbol of coming spring. It reaches up to 30 cm, its flowers are white and. It occurs wherever the ground is moist. In Poland, it has become endangered since the second half of XX century, it is listed on the Ukrainian and German Red Books. Since 2014, the species has been under partial protection in our country.

In France, protected species are listed in ministerial decrees. It is forbidden, among other things, to capture, mutilate and kill these animals, destroy their nests and breeding sites and remove their eggs. Any trade or keeping of protected species is also prohibited. Failure to comply with these orders can result in a sentence of 3 years in prison and a fine of €150,000.

In turn, in Poland, it is considered punishable to destroy plants and harm animals in „significant sizes”. It is an imprecise term, which makes it impossible to refer to a specific species or area. The penalty for harming nature is a fine or imprisonment from 3 months to 5 years.