Przejdź do treści

Jeden

Venzone – The city built from ruins

  • przez

Venzone is a town in Italy, in the province of Udine, with a population of over 2,000. For centuries it was a border town and a doorway that connected part of the Adriatic coast with the countries of the north. It lay on a route traversed by traders, wanderers and pilgrims.

Venzone – miasto wybudowane z ruin

  • przez

Venzone to miejscowość położona we Włoszech, w prowincji Udine, która liczy sobie ponad 2000 mieszkańców. Przez wieki była ona miastem granicznym i drzwiami, które łączyły część wybrzeża morza Adriatyckiego z krajami północy. Leżała na trakcie przemierzanym przez handlowców, wędrowców oraz pielgrzymów.

Palmanova- The perfect city

  • przez

Palmanova, also known as the fortress city and the ideal city, is located in the province of Udine, Italy. It was designed on the plan of a perfect ideal nine-pointed star (such a city plan provided excellent defence) by the Italian architect Vincenzo Scamozzi in the 16th century. It was built in response to the strategic and defensive needs of the Venetian Republic to protect the eastern border from the Ottoman Empire.

Palmanova – miasto idealne

  • przez

Palmanova, nazywana również miastem-fortecą oraz miastem idealnym, to miejscowość znajdująca się w prowincji Udine we Włoszech. Została ona zaprojektowana na planie idealnej dziewięcioramiennej gwiazdy (taki plan miasta zapewniał doskonałą obronność) przez włoskiego architekta Vincenza Scamozziego w XVI wieku. Powstało w odpowiedzi na potrzeby strategiczne i obronne Republiki Weneckiej, w celu ochrony granicy wschodniej przed Imperium Osmańskim.